Preeklampsi och eklampsi

6-8 % av gravida kvinnor kommer att uppvisa någon form av blodtrycksstegring. Preeklampsi drabbar varje år 3-7 % av samtliga gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till perinatal och maternell morbiditet/mortalitet. Globalt uppskattas 8 500 000 blivande mödrar i världen drabbas per år, varav 5000 kvinnor i Sverige.

Anamnes, blodtryck (BT) och urinsticka vid inskrivning på barnmorskemottagning är idag det som rekommenderas för att hitta kvinnor med ökad risk för preeklampsi. Idag finns inga laboratorieprover, som på ett tidigt stadium kan identifiera dessa kvinnor. Sjukdomen manifesterar sig kliniskt efter 20:e graviditetsveckan men är, på grund av diffus symtomatologi, svårdiagnostiserad och behandling saknas.

Den enda bot som idag finns tillgängligt är att förlösa modern, ett svårt avvägande där både barnets och moderns välmående måste beaktas (1). Och där moderns hälsa går före fostret. 15 % av alla prematura förlossningar samt 1/3 av all intrauterin tillväxthämning (IUGR) orsakas av preeklampsi. De årliga vårdkostnaderna för preeklampsi har globalt uppskattats till mellan 18-22 miljarder dollar (2).

Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464550477541405B4279444459/454558437843405E4076444A5D43