Verksamhetside´ för Tankesmedjan NHS

(https://NHStankesmedja.se)

Svensk sjukvård hävdar sig väl jämfört med andra länder, men sjukvården möter hela tiden nya och betydande utmaningar. Ökande och nya vårdbehov måste tillgodoses till följd av åldrande befolkning och omhändertagande av ”multisjuka” äldre. Detta sker samtidigt som utvecklingen av mer specialiserad vård fortsätter. Krav på ökad tillgänglighet, valfrihet och individuellt omhändertagande växer, inklusive konsekvenserna av att vården möter fler patienter med utländsk och annan kulturell bakgrund, vilket måste tillgodoses.

Hälso- och sjukvårdens roll har förändrats under senare decennier och därmed förutsättningarna för samverkan med andra samhällsuppgifter såsom vård, forskning och utbildning.

Nya strukturer för sjukvårdens organisation introduceras liksom nya former för digital teknik, vilket påverkar arbets- och kommunikationsförhållanden för både personal och patienter.

Privat styrda organisationer, ofta med professionella intressen, skapar en ny marknadsorienterad situation. Detsamma gäller rekrytering av personal eftersom både sjukvård och primärkommunal omsorg drabbas av betydande pensionsavgångar de närmaste åren.

Styrnings-, lednings- och finansieringssystem ändras kontinuerligt. Därmed kommer behovet att införa metoder för systematisk effektivisering av processer på verksamhetsnivå och ledningsnivå att vara fortsatt viktiga. Resultaten i vården kommer att presenteras och analyseras med hjälp av riktade jämförande studier på både verksamhetsnivå och patientnivå.

Krav att vården skall vara evidensbaserad och baseras på randomiserade kliniska studier blir med rätta starka och måste stödjas. Vårdens icke reduktionistiska kunskapsbas hamnar lätt utanför ett sådant arbetssätt och måste därmed minimeras. ”individbaserad medicin” är vidare ett koncept med komplexa perspektiv som måste värderas både medicinskt och ekonomiskt. Vikten av att kombinera olika synsätt i vården, inklusive humanistiska perspektiv, hör till vårdens framtida utmaningar.

Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) bildades, för att som oberoende ideell aktör och tankesmedja, deltaga i samtal för främjande av hälso- och sjukvårdens utveckling med beaktande av vad som sägs i vår verksamhetsidé.

För att effektivt uppnå dessa mål har NHS utvecklat en allmänt tillgänglig hemsida (NHStankesmedja.se) med olika funktioner och digitala resurser såsom Blogg och länkar till olika effektiva digitala källor för inhämtande av medicinsk information och kunskapsspridning. Bloggen är således öppen för alla att kommunicera viktig information, dialog och synpunkter på effektiv utveckling av svensk vård och hälsa.